Intertek (www.intertek.com)
 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกประกาศเรื่อง “กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ประกาศลงวันที่ 12 มีนาคม 2563” ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เมษายน 10, 2020

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกประกาศเรื่อง “กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ประกาศลงวันที่ 12 มีนาคม 2563” ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการซึ่งนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทางสำนักงานมาตรฐานผลตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผลโดยไม่ต้องทำการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน แต่จะตรวจสอบเฉพาะตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นการอนุญาตให้นำเข้าในแต่ละครั้งเท่านั้น

การอนุญาตเฉพาะครั้ง เป็นการอนุญาตโดยใช้รูปแบบที่ 1b ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17067 Conformity assessment – Fundamentals of product certificate and guidelines for product certification schemes สำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง ซึ่งนำเข้าในคราวเดียว มีหลักการคือ ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเฉพาะครั้งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด จะดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าในครั้งนั้น เพื่อพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานและส่งตรวจสอบที่ใดที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5
- ห้องปฏิบัติการทดสอบอื่นที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบนั้นต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สำนักงานให้การยอมรับ

2. ออกใบอนุญาตโดยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จำนวน และใบบัญชีราคาสินค้า หรือบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ หรือใบตราส่งสินค้า

หลังจากได้รับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆตามปกติ
รายละเอียดอ่านได้จาก https://www.tisi.go.th/data/news/16032563.pdf

ติดต่ออินเตอร์เทคเพื่อรับบริการการรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งของประเทศไทยและสำหรับนานาชาติ
นฤมล เกิสว่างเนตร
Global Market Access Program
Tel: +66 2 765 2856
Mobile: + 66 91 770 2856
email: naruemon.k@intertek.com

อินเตอร์เทค ผู้นำการทดสอบตรวจสอบให้การรับรองและประกันคุณภาพครบวงจรทั้งระบบและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการและสำนักงานทั่วโลกมากกว่า 1,000 แห่ง พนักงานมากกว่า 46,000 คนกระจายอยู่มากกว่า 100 ประเทศ มีนวัตกรรมการบริการเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินการของลูกค้าแต่ละรายครบถ้วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ‘บริการคุณภาพครบวงจร’ ด้วยความเชี่ยวชาญ ถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอและเอาใจใส่ ช่วยให้ลูกค้ามุ่งพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

Thai Industrial Standards Institute (TISI) has released Notification that Stipulate Guidelines of Product Licensing for Import Products under the Coronavirus Pandemic (COVID-19) Situation, dated 12 March 2020

TISI has provided guidelines to facilitate and minimize impact to manufacturers and business sectors who import regulated products into the Kingdom of Thailand, by giving exemption on factory inspection process, but shall remain testing on selected samples process. The License will be granted one time for the imported lot.

Licensing for one lot is the certification Type 1b according to ISO/IEC 17067 Conformity assessment – Fundamentals of product certificate and guidelines for product certification schemes. This procedure valid for a specific lot, or granting one time for one shipment only, under the principle that products under specific lot shall comply with the product standard requirements, process as follows:

1. Products within the lot shall be selected for samples to be tested according its standards. Samples shall be tested by one of the following labs:
- Notified testing lab according to Section 5
- Testing lab that is agreed to accept by TISI committee in which shall be accredited according to ISO/IEC 17025 for the related scope
- Testing lab that is recognized by TISI
2. The License shall specify product descriptions, all related product information, quantity, reference invoice, list of packages, etc., that can trace to the lot / shipment.
After obtaining license, the Licensee shall exhibit TIS mark within 30 days after obtaining the License and follow other regular requirements as applicable.

More information can be found from https://www.tisi.go.th/data/news/16032563.pdf

Contact Intertek to certify products for national and international market:
Naruemon Kerdsawangnetr
Global Market Access Program
Tel: +66 2 765 2856
Mobile: + 66 91 770 2856
email: naruemon.k@intertek.com

About Intertek
Total Quality. Assured.
Intertek is a leading Total Quality Assurance provider to industries worldwide. Our network of more than 1,000 laboratories and offices and over 46,000 people in more than 100 countries, delivers innovative and bespoke Assurance, Testing, Inspection and Certification solutions for our customers’ operations and supply chains. Intertek Total Quality Assurance expertise, delivered consistently with precision, pace and passion, enabling our customers to power ahead safely.