Intertek (www.intertek.com)
 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกประกาศเรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

เมษายน 10, 2020

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกประกาศเรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

 

 TISI_2 

 TISI_1   


โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพที่อ้างถึงหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ และเน้นย้ำในกรณที่มีการเปลียนแปลงที่อาจส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็จะต้องแจ้งให้สมอ.ทราบ ประกาศกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกาศกำหนดให้ต้องส่งรายงานการประกอบการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้จาก https://www.facebook.com/1578646209044229/posts/2584621568446683/

โดยสรุปแล้วหลักการขอใบอนุญาตไม่ได้มีการเปลียนแปลง แต่ประกาศฉบับนี้ได้รวบรวมและให้ความชัดเจนในสิ่งที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องปฏิบัติ สอดคล้องกับเนื้อหาของใบอนุญาตและใบคำขอที่มีการปรับปรุงตามประกาศเรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยรายละเอียดอ่านได้จาก https://www.tisi.go.th/data/pdf/about/15_announce_TISI.pdf

ข้อควรรู้เพิ่มเติมในการขอใบอนุญาต มอก.
โดยทั่วไปการขอใบอนุญาต มอก.จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจประเมินโรงงานที่ผลิต อย่างไรก็ดียังมีรายละเอียดที่ผู้ประกอบการอาจยังพิจารณาข้อกำหนดไม่ครบถ้วนและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต กล่าวคือ
1. ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย มอก. บนผลิตภัณฑ์หลังจากได้ใบอนุญาต
2. การแสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อหนดของ สมอ. โดยผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก.บังคับหรือเว็บไซต์
http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/buyguide/TIS_BOOK.pdf

นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต คือ
1. ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรายงานปริมาณการผลิตทุกเดือน
2. ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรายงานปริมาณการนำเข้าทุกครั้งที่นำเข้าตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการส่งรายงานการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต

หลังจากที่ได้รับรายงาน สมอ.จะสุ่มสินค้าจากคลังหรือหน้าร้านเพื่อส่งทดสอบ และสุ่มตรวจโรงงานทุกปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้านั้นว่ายังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก.

ติดต่ออินเตอร์เทคเพื่อรับบริการการรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งของประเทศไทยและสำหรับนานาชาติ
นิตยา เหลืองรุ่งทรัพย์
Global Market Access Program
Tel: +66 2 765 2888 Ext 1238
Mobile: + 66 63 881 6134
email: nittaya.luangrungsub@intertek.com

อินเตอร์เทค ผู้นำการทดสอบตรวจสอบให้การรับรองและประกันคุณภาพครบวงจรทั้งระบบและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการและสำนักงานทั่วโลกมากกว่า 1,000 แห่ง พนักงานมากกว่า 46,000 คนกระจายอยู่มากกว่า 100 ประเทศ มีนวัตกรรมการบริการเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินการของลูกค้าแต่ละรายครบถ้วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ‘บริการคุณภาพครบวงจร’ ด้วยความเชี่ยวชาญ ถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอและเอาใจใส่ ช่วยให้ลูกค้ามุ่งพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

 Thai Industrial Standards Institute (TISI) has released Notification that Stipulate Compliance Conditions for the Licensee, dated 23 March 2020

 
TISI_2 TISI_1
 
 


The Notification requires Quality Control that shall comply with specific requirements of the product standard and emphasize that any changes that may affect product quality shall be notified to TISI. The Notification requires the Licensee to exhibit TIS mark on the product within specific time frame after authorized the License. It is required that the Licensee shall submit operation report relates to the certified products within required time frame as stipulated in related notification. Details can be found from https://www.facebook.com/1578646209044229/posts/2584621568446683/

In conclusion, there is no change in regulation regarding product licensing. The Notification has concluded conditions that the Licensee shall comply with, in which is in consistent with the latest revision of TIS application forms, authorization to TIS mark, application form to manufacture or import regulated products, etc., dated 11 March 2020. Details can be found from https://www.tisi.go.th/data/pdf/about/15_announce_TISI.pdf

Information that you should know about TIS Licensing
In general, for product licensing, beside the two major processes that are product testing and factory inspection, there are other processes that equally important. Some of the process are found to be commonly lacking information from the applicant that may cause unnecessary delay in the application process. The below processes are strongly recommended for the applicant to prepare during the certification.
1. Letter stating where and how TIS mark will be displayed onto the product after obtaining the product license
2. The product information on nameplate that shall conform with TISI regulation. The information shall cope with its product standard and TISI marking requirements.
* More information can be found from
http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/buyguide/TIS_BOOK.pdf

Licensee shall ensure to fully conform with TISI regulation after obtaining the license. Below are some activities that may commonly miss to report to TISI in routine in which can lead to failure to comply.
1. TIS License for Production in Thailand, a licensee must report produced product quantity to TISI every month.
2. TIS License for Import into Thailand, a licensee must report on import product quantity to TISI for every shipment.
* TISI will randomly carry out market surveillance in warehouse/store and/or factory every year to ensure products continue conformance with TIS standards, as well as to assure product safety for consumer protection.


Contact Intertek to certify products for national and international market:
Nittaya Luangrungsub
Global Market Access Program
Tel: +66 2 765 2888 Ext 1238
Mobile: + 66 63 881 6134
email: nittaya.luangrungsub@intertek.com

About Intertek
Total Quality. Assured.
Intertek is a leading Total Quality Assurance provider to industries worldwide. Our network of more than 1,000 laboratories and offices and over 46,000 people in more than 100 countries, delivers innovative and bespoke Assurance, Testing, Inspection and Certification solutions for our customers’ operations and supply chains. Intertek Total Quality Assurance expertise, delivered consistently with precision, pace and passion, enabling our customers to power ahead safely.