Intertek (www.intertek.com)
 

อินเตอร์เทคฯจัดสัมมนาเรื่องคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร

มีนาคม 19, 2020

อินเตอร์เทคฯจัดสัมมนาเรื่องคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร บรรยายโดยวิทยากรจากกรมขนส่งทางบก

วันที่ 12 มีนาคม 2563 อินเตอร์เทคฯจัดสัมมนาเชิงฝึกอบรมดังกล่าวแก่ผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร โดยได้รับเกียรติจากคุณคณิตพงศ์ บัณฑิตเสาวภาคย์ วิศวกรเครื่องกล สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้สืบเนื่องจากประกาศกรมขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุ ที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3) ซึ่งประกาศนี้ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง รถที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถ (ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522) แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถัง และรถที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบหรือการตกแต่งรถ โดยวิทยากรได้ให้รายละเอียดวัตถุประสงค์ หลักปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ขอบข่ายของการบังคับใช้ วิธีการจำแนกประเภทของรถยนต์และรถโดยสาร การจำแนกประเภทของวัสดุ รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนวัสดุและเอกสารอนุมัติวัสดุที่ขึ้นทะเบียน คุณคณิตพงศ์ได้ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อสรุปต่างๆที่เป็นประโยขน์ต่อการนำไปปฏิบัติ

ในช่วงท้ายของการสัมมนา คุณประเสริฐ ขุนณรงค์ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยียานยนต์ของอินเตอร์เทคฯได้บรรยายรายละเอียดการทดสอบตามมาตรฐาน UN R118 Annex 6, Annex 8 และมาตรฐานที่เทียบเคียง เช่น FMVSS 302, ASTM D5132 เป็นต้น โดยเน้นที่เกณฑ์กำหนดตามประกาศฯ พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการทดสอบ ทั้งนี้ อินเตอร์เทคฯเป็นหน่วยงานทดสอบที่กรมขนส่งฯยอมรับ โดยอินเตอร์เทคฯได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ครอบคลุมมาตรฐานการทดสอบตามประกาศดังกล่าว

อนึ่ง ตามประกาศฯแก้ไขฉบับที่ 3 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น กำหนดให้ต้องใช้วัสดุตามที่กำหนดไว้ในประกาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เว้นแต่รถนั้นมีการผลิต ประกอบ นำเข้า ตามแบบรถที่ได้รับความเห็นชอบเป็นรถโดยสารก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

อินเตอร์เทค ผู้นำการทดสอบตรวจสอบให้การรับรองและประกันคุณภาพครบวงจรทั้งระบบและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการและสำนักงานทั่วโลกมากกว่า 1,000 แห่ง พนักงานมากกว่า 46,000 คนกระจายอยู่มากกว่า 100 ประเทศ มีนวัตกรรมการบริการเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินการของลูกค้าแต่ละรายครบถ้วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ‘บริการคุณภาพครบวงจร’ ด้วยความเชี่ยวชาญ ถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอและเอาใจใส่ ช่วยให้ลูกค้ามุ่งพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

ติดต่ออินเตอร์เทค
Natthananta Suvatthana
Global Market Access Program
Tel: 66 2 765 2888 Ext 1225
email: natthananta.s@intertek.com

Naruemon Kerdsawangnetr
Business Development Manager
Tel: 66 91 770 2856
email: naruemon.k@intertek.com

Intertek organized “Burning Behaviour and Flame Propagation of Materials … ” seminar presented by honorable speaker from DLT

12 Mar 2020 Intertek organized a training seminar subject “Burning Behaviour and Flame Propagation of Materials Used in the Interior Compartment of Passenger Vehicles” that is the recent Notification of Department of Land Transport (DLT), presented by honourable speaker Mr. Kanidpong Banditsaowapark, Mechanical Engineer, Automotive Engineering Bureau of the Department. Audiences were from manufactures of materials used for vehicles. The seminar is to promote understanding of the Notification that was issued since 14 Oct 2016, with amendment 1 & 2. The Notification is to implement to the new registered cars, cars that is modified body, de-registered cars that is re-registered due to modified body, modified cars related to components or materials used in the interior compartment. Mr. Kanidpong elaborated the purpose of the regulation, implementation according to the requirements, scope of motor-vehicles under the enforcement, classification of personal and passenger cars, classification on the use of materials in the interior compartment, material registration procedure and the approved documents from DLT. Active participation during the Q&A session from the audiences in which the speaker touched into details with clear information for implementation.

The last session of the seminar, Mr. Prasert Khunnarong, Lab Manager of Intertek Thailand - Transportation Technologies explained on test methods according to UN R118 Annex 6 & 8 and equivalent standards such as FMVSS 302, ASTM D5132. The training focused on criteria according to the DLT Notification requirements. The audiences also observed testing facilities that has been accredited under ISO/IEC 17025 and well recognized by DLT.

The Notification issue no. 3 (2nd amendment) dated 11 Jul 2019 require effective date of implementation from 1 Jul 2020. For cars that are manufactured, assembled or imported and approved as passenger cars by DLT before 1 Jul 2020, the effective date to implement is from 1 Jul 2021.


About Intertek
Total Quality. Assured.

Intertek is a leading Total Quality Assurance provider to industries worldwide. Our network of more than 1,000 laboratories and offices and over 46,000 people in more than 100 countries, delivers innovative and bespoke Assurance, Testing, Inspection and Certification solutions for our customers’ operations and supply chains. Intertek Total Quality Assurance expertise, delivered consistently with precision, pace and passion, enabling our customers to power ahead safely.

Contact information:
Natthananta Suvatthana
Global Market Access Program
Tel: +66 2 765 2888 Ext 1225
email: natthananta.s@intertek.com

Naruemon Kerdsawangnetr
Business Development Manager
Tel: +66 2 765 2856
Mobile: +66 91 770 2856
email: naruemon.k@intertek.com

 

 CE_01  CE_02  CE_03