Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ตรวจสินค้าเร่งด่วนแบบออนไลน์

เพื่อที่จะควบคุมประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า บริษัทต่างๆควรที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจประเมินของสินค้าประเภทต่างๆ อาทิเช่น ข้อกำหนดที่น่าเชื่อถือ การทำงานที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนในการทำงาน รวมทั้งราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ความรวดเร็วในการที่จะส่งมอบสินค้าเข้าสู่ตลาด พร้อมทั้งสินค้านั้นๆต้องผ่านขบวนการมาตราฐานที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่องของความสำเร็จในการประกอบการ ความไม่แน่นอนในขบวนการตรวจสอบ อาทิเช่น จำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (AQL)
รูปร่างหน้าตาของเอกสารรายงานซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้บริษัทที่มีความชำนาญในการตรวจสอบเข้ามาจัดการในเรื่องนี้แทน

อินเตอร์เทคได้มีการนำเสนอบริการใหม่ การตรวจสินค้าแบบเร่งด่วน(Passport Express) ที่สามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่การจองวันที่จะตรวจประเมิน จนกระทั่งได้รับรายงานผลการตรวจ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Passport Express มี คุณลักษณะดังนี้

  • รูปแบบรายงานการตรวจแบบกะทัดรัดแค่เพียง 2-3
  • รายงานผลการตรวจภายในวันที่ตรวจได้
  • สามารถที่จะจองวันตรวจได้ตลอด 24 ชม. ที่ www.onlineinspection.com
  • มีแบบมาตราฐานการตรวจสินค้ามากกว่า 200 ชนิด

อินเตอร์เทคยังมีเครือข่ายการตรวจสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่จะบริการให้กับเจ้าของแบรนด์ และกลุ่มค้าปลีกชั้นนำของโลก Passport Express ทำให้เรื่องการตรวจสอบสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายในการควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริหารความเสี่ยง

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสินค้าเร่งด่วนแบบออนไลน์ ได้อย่างไร.