Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

แนะนำมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001:2007 และข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเข้าใจความหมาย ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนด OHSAS 18001:1999 กับ OHSAS 18001:2007รวมถึง

การทำความเข้าใจกับข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 เบื้องต้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การเตรียมการในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร
9:00 – 12:00

 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ TIS/OHSAS 18001
 • ข้อกำหนด TIS/OHSAS 18001
 • นโยบาย
 • ข้อกำหนดของการวางแผน
 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ

13:00 – 16:00

 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ (ต่อ)
 • การตรวจสอบและการแก้ไข
 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร,
 • คณะทำงาน OHSAS 18001/TIS 18001,
 • EMR, SMR,
 • จป.วิชาชีพ

ระยะเวลาในการอบรม  : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 2,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 2,500 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านแนะนำมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001:2007 และข้อกำหนดเบื้องต้น ได้อย่างไร.