Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

ความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบเทคนิควิธีการในการจัดทำระบบ

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00 น.

 • ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัย
 • ความหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปัญหาด้านความตระหนักด้านความปลอดภัย
 • วิวัฒนาการของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13:00 – 16:00 น.

 • ประโยชน์ในการจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักในการบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
 • ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร, คณะทำงาน ISO 9001, QMR, EMR, จป. วิชาชีพ

ระยะเวลา : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

 

ค่าอบรม 2,000 บาท (ไม่รวม vat) สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ได้อย่างไร.