Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบมาตรฐาน ISO 9001และISO 14001

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัด ทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบและการตรวจประเมินระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:

 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการบริหารการจัดการ
 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001และISO 14001
 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการ

เนื้อหาหลักสูตร

วันแรก
 
9:00 – 12:00 น.

 • พื้นฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
 • พื้นฐาน TIS/OHSAS 18001

13:00 – 16:00 น.

 • แนวทางในการรวมระบบ
 • การเปรียบเทียบข้อกำหนด
 • หลักการและประเภทของการตรวจติดตาม

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

วันที่สอง
9:00 – 12:00 น.

 • การวางแผนการตรวจติดตาม
 • Work Shop การทำโปรแกรมการตรวจติดตาม
 • การเตรียมการในการตรวจติดตาม
 • Work Shop การทำรายการการตรวจติดตาม

13:00 – 16:00 น.

 • การดำเนินการตรวจติดตาม
 • Work Shop เทคนิคการตั้งคำถาม
 • Work Shop การเขียนใบ CARs
 • การรายงานผลการตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • Work Shop การพิจารณาการตอบสนอง CARs

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน,ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR) คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ

ระยะเวลา : 2 วัน (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

ราคาอบรม 5,000 บาท (ไม่รวม vat) 

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านเทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบมาตรฐาน ISO 9001และISO 14001 ได้อย่างไร.