Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

ความเข้าใจและการใช้มาตรฐาน ISO 50001:2011 (EnMS)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แนวทางวิธีการทีละขั้นตอน ในการดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 เพื่อให้ท่านสามารถออกแบบและนำระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ไปปฏิบัติใช้ภายในองค์กรของตน

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

9:00 – 12:00 น. 

 • ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่าง ISO 9001, EN 16001:2009 และ ISO 14011และระบบการจัดการพลังงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 • ความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ (ผูกพันการจัดการและการเปลี่ยนแปลงองค์กร) 
 • การวางแผนการจัดการพลังงาน (การจัดทำโปรไฟล์พลังงาน,ฐานพลังงานอ้างอิง, การกำหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะ), การจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการพลังงาน

13:00 – 16:00 น.

 • ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานISO50001 
 • การจัดทำนโยบายพลังงาน 
 • ข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

วันที่ 2

9:00 – 12:00 น.

 • ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001 ต่อ 
 • การจัดทำระบบการจัดการ Competence และการฝึกอบรม 
 • การจัดทำระบบการสื่อสาร 
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ในมุมมองพลังงาน 
 • การออกแบบระบบการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ในมุมมองพลังงาน

13:00 – 16:00 น.

 • การตรวจสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงาน (การกำหนดพลังงานที่ใช้, การปฏิบัติตามกฎระเบียบการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน.) 
 • เอกสาร (ความต้องการเอกสาร, การควบคุมของเอกสารการควบคุมบันทึก) 
 • การจัดทำรายการตรวจประเมิน
 • การจัดทำรายงานทบทวนระบบ 
 • การรับรองระบบ

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการจัดการด้านพลังงาน , ผู้ตรวจสอบภายใน

 

ระยะเวลา : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

 

ค่าอบรม4,000 บาท (ไม่รวม vat) สามารถหัก ณที่จ่ายได้ 3% 

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านความเข้าใจและการใช้มาตรฐาน ISO 50001:2011 (EnMS) ได้อย่างไร.