Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA 4th Edition)

กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่านจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐาน และ ข้อมูลต่างๆในการในการทำการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบตามเจตนารมณ์ของมาตรฐาน ISO/TS 16949

ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา ท่านจะได้:

 • เข้าใจในรายละเอียด, หลักการและประโยชน์ของการทำ FMEA
 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ตามคำแนะนำของมาตรฐานISO/TS 16949:2002
 • เพื่อให้มีทักษะในการวิเคาะห์ความบกพร่องและผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบเพื่อควบคุมกระบวนการ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการวิเคาะห์ความบกพร่องและผลกระทบตามคู่มือมาตรฐานฉบับใหม่
 • ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ Design and/or Process FMEA’s
 • เข้าใจ Design-FMEA ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการออกแบบ
 • สามารถจัดทำ Design-FMEA อย่างเหมาะสมในการทำให้มั่นใจว่าแบบงานสุดท้ายจะมีการจัดทำอย่างมีประสิทธิผล
 • จัดทำ Design Verification and Validation Plans บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จาก Design-FMEA
 • เข้าใจ Process –FMEA ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดข้อบกพร่อง
 • สามารถจัดทำ Process –FMEA ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่งมอบสู่ลูกค้า
 • สามารถจัดทำ Process Control plans บนพื้นฐานที่ได้จากProcess –FMEA
 • เข้าใจว่า อะไร ทำไม ใคร และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ FMEA ในสภาพแวดล้อม การทำงานเป็นทีม
 • ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
 • ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
 • สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
 • วัตถุประสงค์ของ FMEA
 • ความหมายหมายของ FMEA
 • ประเภทของ FMEA
 • การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009
 • เปรียบเทียบความแตกต่างของ FMEA ใน Version 3rd VS 4th
 • คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 • ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
 • เทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA ฉบับใหม่
 • แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่
 • แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Process FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่
 • เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับใหม่
 • แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
 • กิจกรรมการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาของการจัดทำ FMEA ตามคู่มือฉบับใหม่

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

องค์กรที่ได้รับการกดดันจากลูกค้าหรือภาวะการแข่งขันทางการตลาดให้ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ ISO/TS 16949:2009 พร้อมทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบแล้วหรือระหว่างการจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009 ผู้ที่ควรได้เข้ารับการสัมมนา

 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS 16949 และผู้ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (supplier 2nd party auditor)
 • บุคคลกรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กรรวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่ละบริษัท
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบ ISO/TS 16949 ไปปฎิบัติใช้ ซึ่งรวมทั้ง:
 • ประธานบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการ
 • เจ้าของกิจการ
 • นักอุตสาหกรรม
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหน้าวิศวกร
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรระบบ
 • โปรแกรมเมอร์
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรฝ่ายผลิต
 • วิศวกรคุณภาพ
 • วิศวกรฝ่ายทดสอบ
 • หัวหน้าแผนก
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย
 • ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน

ระยะเวลาในการอบรม :1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 2,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 2,500 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

วันที่อบรม : 1 มีนาคม 2556 , 3 มิถุนายน 2556 , 19 กันยายน 2556 , 4 ธันวาคม 2556

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านFailure Mode and Effects Analysis (FMEA 4th Edition) ได้อย่างไร.