Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

ISO/TS 16949:2009 Internal Quality Audit

การที่จะเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทั้งองค์กรตนเอง และ ผู้ส่งมอบ

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ หากทำได้ดี กิจกรรมทั้งสอง จะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์

 • ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา
 • เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:20029
 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ ให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
 • สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสุ่การนำระบบการตรวจติดตามภายในไปปฏิบัติ
 • ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคระหว่างการตรวจติดตามภายใน
 • ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

เนื้อหาหลักสูตร

วันแรก
 • บทนำ
 • การกำหนดและการประเมินความสามารถผู้ตรวจสอบ
 • Case studey: การกำหนด audit qualification
 • Automotive Process Approach Audit
 • Case study: Automotive Process Approach Audit
 • การจัดทำแผนการตรวจ
 • Case study: การจัดทำแผนการตรวจ
 • การเตรียมรายการคำถามตาม
 • การประยุกต์ข้อกำหนด TS
 • การประยุกต์ข้อกำหนด Core tool
 • การประยุกต์ข้อกำหนด Customer Specific Requirements
 • Process Approach
 • Case study: Audit check list
วันที่สอง
 • Review Day 1
 • Case study: check list
 • การได้มาซึ่งหลักฐานและการประเมิน
 • เทคนิคการตรวจ C-A-D-P
 • Case study: กิจกรรมการตรวจ
 • NCR management
 • Case study: NCR management
 • ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากการตรวจของ Certify Body
 • สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

องค์กรที่ได้รับการกดดันจากลูกค้าหรือภาวะการแข่งขันทางการตลาด ให้ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ ISO/TS 16949:2009 พร้อมทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบแล้ว หรือระหว่างการจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009

ผู้ที่ควรได้เข้ารับการสัมมนา

ประธานบริษัท • กรรมการผู้จัดการ • เจ้าของกิจการ • นักอุตสาหกรรม • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ • ผู้จัดการโรงงาน • ผู้จัดการฝ่ายการผลิต • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหน้าวิศวกร • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ • วิศวกรระบบ • โปรแกรมเมอร์ • วิศวกรโรงงาน • วิศวกรออกแบบ • วิศวกรฝ่ายผลิต • วิศวกรคุณภาพ • วิศวกรฝ่ายทดสอบ • หัวหน้าแผนก • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ • ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย • และผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 4,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 5,000 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว - ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

วันที่อบรม : 30-31 พฤษภาคม 2556 , 29-30 สิงหาคม 2556 , 21-22 พฤศจิกายน 2556

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านISO/TS 16949:2009 Internal Quality Audit ได้อย่างไร.