Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

ISO/TS 16949:2009 Requirement and Implementation

ปัจจุบันเกือบทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้พยายามและนำเอาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร

การจะนำระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องควรที่จะด้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ในเนื้อหาของข้อกำหนดอย่างละเอียดครบถ้วนและสามารถนำเอาข้อกำหนดที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการที่มาตรฐานระบุเอาไว้

วัตถุประสงค์
ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา ท่านจะได้:

 • เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
 • รับทราบสิ่งที่เหมือนและแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 กับ ISO/TS 16949:2009
 • เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดส่วนเพิ่มของ ISO/TS 16949:2009
 • สามารถดำเนินการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติในเนื้องานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/TS16949:2009
 • รับทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
 • รับทราบมุมมองของการตรวจประเมินในมุงมองของผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1
 • หลักการพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ISO/TS16949:2009
 • องค์ประกอบของข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009
 • เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนด
วันที่ 2
 • เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนด (ต่อ)
 • การนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดทำระบบและข้อควรระวัง
 • การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่ได้รับการกดดันจากลูกค้าหรือภาวะการแข่งขันทางการตลาดให้ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ ISO/TS 16949:2009 พร้อมทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบแล้วหรือระหว่างการจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009 ผู้ที่ควรได้เข้ารับการสัมมนา
 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS 16949 และผู้ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (supplier 2nd party auditor)
 • บุคคลกรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กรรวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบ ISO/TS 16949 ไปปฎิบัติใช้ ซึ่งรวมทั้ง:
  ประธานบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, เจ้าของกิจการ, นักอุตสาหกรรม, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายการผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  , ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ,ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรม, หัวหน้าวิศวกร ,ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรระบบ , โปรแกรมเมอร์, วิศวกรโรงงาน, วิศวกรออกแบบ, วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรคุณภาพ, วิศวกรฝ่ายทดสอบ, หัวหน้าแผนก ,ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย, ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.


ค่าใช้จ่าย : ราคา 4,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 5,000 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านISO/TS 16949:2009 Requirement and Implementation ได้อย่างไร.