Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

Statistical Process Control and Process Capability Study

การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งในการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความบกพร่องในการผลิตต่ำสุด และสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า

การที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น บุคคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพควรมีความรู้ และความเข้าใจในขั้นตอนการใช้สถิติมาควบคุมกระบวนการและพิจารณวัดผลขีดความสามารถของกระบวนการ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา ท่านจะได้รับทราบ เข้าใจ:

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ตามคำแนะนำของระบบมาตรฐานISO/TS 16949:2009
 • เพื่อให้มีทักษะในการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตสำหรับการเตรียมการผลิตภัณฑใหม่ สำหรับลูกค้าและผู้ส่งมอบขององค์กร
 • เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตและสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสำหรับการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
 • ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
 • สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

เนื้อหาหลักสูตร

วันแรก
 • แนวคิดและวิวัฒนาการด้านสถิติ
 • ความสำคัญและความหมายของสถิติ
 • แนวทางการนำสถิติไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO/TS16949:2009
 • ประโยชน์ของการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ
 • ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ
 • เทคนิคการควบคุมกระบวนการและการคำนวนโดยใช้สถิติเครื่องมือทางสถิติ Control Chart ประเภทต่างๆ ได้แก่
  • Variable Control Chart Xbar-R Chart, Xbar-S Chart, X-MR etc.
  • Attribute Control Chart P Chart, np Chart, C Chart และ U Chart
วันที่สอง
 • เทคนิคการวิเคราะห์และตีความหมายของความผิดปรกติในแผนภูมิควบคุมด้านต่างๆ
 • การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อเกิดความผิดปกติ
 • แนวคิดของการศึกษาความสามารถของกระบวนการ
 • เทคนิคการคำนวนค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
 • การวิเคราะห์และตีความหมายของดัชนีวัดความสามารถประเภทต่างๆ และการนำไปปรับปรุงเพื่อยกระดับขีดความสามรถของกระบวนการ
 • กรณีศึกษากิจกรรมการใช้เครื่องมือทางสถิติในการควบคุมกระบวนการ และการการวิเคราะห์ค่าความสามารถของกระบวนการ
 • การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่ได้รับการกดดันจากลูกค้าหรือภาวะการแข่งขันทางการตลาดให้ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ ISO/TS 16949:2009 พร้อมทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบแล้วหรือระหว่าง การจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009 ผู้ที่ควรได้เข้ารับการสัมมนา
 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS 16949 และผู้ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (supplier 2nd party auditor)
 • บุคคลกรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหารวมทั้ง วิศวกร หน่วยงานผลิต หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบ ISO/TS 16949 ไปปฎิบัติใช้ ซึ่งรวมทั้ง:
  ประธานบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, เจ้าของกิจการ, นักอุตสาหกรรม, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายการผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหน้าวิศวกร, ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรระบบ, โปรแกรมเมอร์, วิศวกรโรงงาน, วิศวกรออกแบบ, วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรคุณภาพ, วิศวกรฝ่ายทดสอบ, หัวหน้าแผนก, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย, และผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน

ระยะเวลาในการอบรม  : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 4,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 5,000 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านStatistical Process Control and Process Capability Study ได้อย่างไร.