Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อให้พนักงาน สามารถนำหลักการ ของระบบGMP และระบบ HACCP ซึ่งเป็นหลักการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทาง การกำหนดมาตรการควบคุม การผลิตอาหารหรือ การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

โดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำ ระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐาน และใช้ระบบเอกสารเป็น เครื่องมือในการบริหาร และติดตามประสิทธิผล ของการจัดทำระบบ โดยมุ่งประเด็นครอบคลุม โปรแกรมพื้นฐานการ ผลิตตามหลักการ สุขาภิบาลอาหาร แนวการและขั้นตอนการเตรียมการ หรือ Preliminary Step รวมถึงขั้นตอนการ ประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจในส่วน ที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ในการประยุกต์ใช้ระบบ GMP และระบบ HACPP

เนื้อหาหลักสูตร
9:00 – 12:00

 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบGMP และระบบ HACCP ทั้ง 7 ประการ พร้อมการต่อยอดความรู้ เชิงทฤษฎีด้วยการทำ Work Shop จากกรณีศึกษา
 • เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติและการจัดทำเอกสารจากแบบ จำลองทีทำให้ทราบ ถึงแนว ทางการทำเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
 • การออกแบบระบบการควบคุมและการเฝ้าระวังการกำหนด การแก้ไขและการป้องกัน
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารและระบบการควบคุมเอกสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน GMP

13:00 – 16:00

 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และ การกำหนดวัตถุประสงค์การใช้
 • การพิจารณาระบุอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 • การวิเคราะห์หาจุด CCP โดยการใช้ Decision Tree ตามหลักการที่ 2 ของ ระบบ HACCP
 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3 ของระบบ HACCP
 • การแผนการเฝ้าระวังในระบบ HACCP ตามหลักการที่ 4 ของระบบ HACCP
 • การแนวทางการแก้ไขกรณีพบการเบี่ยงเบนจากค่า จำกัดวิฤตตามหลักการที่ 5 ของระบบ HACCP
 • แนวทางการตรวจยืนยันความถูกต้องของค่าจำกัดวิฤต (Validation)

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

รูปแบบการอบรม : การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานและ การให้ข้อแนะนำจากวิทยากร การสรุปประเด็นสำคัญและ การสอบถามข้อสงสัย


ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR) หรือทีมผู้ตรวจประเมินภายในคณะทำงานด้านคุณภาพหรือ หัวหน้างานพนักงานที่เกี่ยวข้องการกระบวนการผลิตหรือ การควบคุมระบบคุณภาพ

ระยะเวลาในการอบรม :1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 2,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 2,500 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านเทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ได้อย่างไร.