Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food Issue 6

ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food Issue 6

ระยะเวลา 2 วัน

วันแรก

9:00 – 16:30

 • ที่มาและหลักการพื้นฐานของข้อกำหนด BRC Food
 • การแบ่งประเภท (High Risk / High Care / Low Risk)
 • หลักฐานที่ต้องการในการตรวจประเมิน ( สิ่งที่ต้องทำ /สิ่งที่ต้องเป็นเอกสาร/ สิ่งที่ต้องเป็นบันทึก) 
  • ความมุ่งมั่นจากฝ่ายบริหาร และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  • แผนความปลอดภัยในอาหาร HACCP 
  • ความปลอดภัยในอาหารและระบบบริหารคุณภาพ 
  • มาตรฐานของสถานที่ 
  • การควบคุมผลิตภัณฑ์ 
  • การควบคุมกระบวนการ 
  • บุคลากร

วันที่สอง

9:00 – 16:30

 • ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน BRC Food
 • มาตรฐาน/เกณฑ์สำหรับการแบ่งเกรดเพื่อให้การรับรอง (A, B, C, D Grade)
  • การใช้รายการคำถาม
  • การวางแผนการตรวจประเมินภายใน
  • เทคนิคการตรวจประเมินภายใน
  • นิยามและการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

วิธีการอบรม : บรรยาย และ กิจกรรมกลุ่ม (workshop) รูปแบบการอบรม : การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การถาม-ตอบ


ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR), Food safety Team ,ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน , คณะทำงานด้านคุณภาพหรือบุคคลที่สนใจ

ระยะเวลา : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 4,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 5,000 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว - ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

วันที่อบรม : 18-19 มีนาคม 2556 , 4-5 เมษายน 2556 , 20-21 พฤษภาคม 2556 , 20-21 มิถุนายน 2556 , 1-2 กรกฎาคม 2556 , 15-16 สิงหาคม 2556 ,16-17 กันยายน 2556 ,
7-8 ตุลาคม 2556 , 28-29 พฤศจิกายน 2556 , 19-20 ธันวาคม 2556

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food Issue 6 ได้อย่างไร.