Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004และข้อกำหนด

หลักสูตรการ แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004 และข้อกำหนดของบริษัท มูดี้ฯ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ เฉพาะสำหรับผู้ที่ซึ่งต้องการความเข้าใจ ในมาตรฐาน ISO14001:2004

หลักสูตร 1 วันนี้ได้มีการอธิบาย ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001:2004 ในแต่ละประเด็นที่มีส่วน ในการช่วยองค์กร ในการจัดทำระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างกระชับ อธิบายแนวทางในการวางระบบ และประโยชน์ที่แท้จริง จากการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทราบแนวทางในการ พิจารณาว่าจะนำระบบ ISO14001:2004 ไปประยุกต์ใช้กับระบบปัจจุบันในองค์กรของ ท่านได้อย่างไร ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำ การซักถามความเข้าใจ ในข้อกำหนด ISO14001:2004 ได้อย่างถูกต้องกับวิทยากร ผู้มีประสบการณ์

เนื้อหาหลักสูตร
9:00 – 12:00

 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 14001:2004
 • ประโยชน์ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ข้อกำหนด ISO 14001:2004 
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • ข้อกำหนดของการวางแผน
 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ

13:00 – 16:00

 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ (ต่อ)
 • การตรวจสอบและการแก้ไข
 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • ขั้นตอนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO14001:2004
 • ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทราบประโยชน์ของมาตรฐานISO 14001:2004
 • ผู้จัดการหรือพนักงานใหม่
 • ผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษา

ระยะเวลาในการอบรม : 1วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านแนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004และข้อกำหนด ได้อย่างไร.