Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2004

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเป็น ISO 14001:2000
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2004
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • นโยบาย
 • ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

13:00 – 16:00

 • กฎหมาย
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , คณะทำงาน ISO 14001, EMR, QMR, จป. วิชาชีพ

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

 

ค่าใช้จ่าย : ราคา 6,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว - ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ได้อย่างไร.