Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

การตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงความหมาย ของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจ ประเมินภายใน
 • ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2004 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรม สำหรับการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำ รายการการตรวจประเมิน ( Checklist )
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิค ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม , สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข ( CARs ) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็น ประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ใน การพัฒนาและปรับปรุงความมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ บริหารจัดการด้านคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • หลักการและประเภทของการตรวจติดตาม
 • เทคนิคการตรวจติดตามในแต่ละหัวข้อ

13:00 – 16:00

 • Work Shop 1 การทบทวนข้อกำหนด
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • Work Shop 2 การทำโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • การเตรียมการในการตรวจประเมิน
 • Work Shop 3 การทำรายการการตรวจประเมิน

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม( Workshop )
 • การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน
 • การจัดทำรายการตรวจประเมิน ( Checklist )
 • การจำลองสถานการณ์การตรวจประเมินจริง
 • การเขียนใบร้องข้อให้มีการแก้ไข ( CARs )

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : EMR, คณะทำงาน ISO 14001 , และผู้ที่สนใจศึกษามาตรฐาน ISO 14001

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 6,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ได้อย่างไร.