Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงความจำเป็นใน การชี้บ่งและประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ ถึงคำศัพท์ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับ การชี้บ่งและประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการในชี้บ่งประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ ใช้ในการทำระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการในชี้บ่งประเมินนัยสำคัญ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการประยุกต์ใช้ในการ ทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถหามาตรการที่เหมาะสม ในการควบคุมประเด็น สิ่งแวดล้อมที่ได้จากการ ชี้บ่งประเมินได้

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • ลักษณะปัญหาและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 • การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • Work Shop 1 การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

13:00 – 16:00

 • การประเมินระดับนัยสำคัญ
 • Work Shop2 การประเมินระดับนัยสำคัญ
 • มาตรการในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ การทำกิจกรรมกลุ่ม( Workshop)
 • การชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ( Aspects Identification )
 • การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญปัญหาสิ่งแวดล้อม ( Significant Evaluation )

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : EMR, คณะทำงาน ISO 14001

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างไร.