Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001/OHSAS 18001
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจโครงสร้างและลำดับของกฎหมายไทย
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำคัญๆ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบ ถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่มีการประกาศใช้ล่าสุด 5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ รับ ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทางด้าน กฎหมายเพื่อสามารถนำไปใช้ เป็นช่องทางในการเข้าถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00 

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อกำหนด
 • โครงสร้างและลำดับของกฎหมาย
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายมลพิษทางน้ำ
 • กฎหมายมลพิษทางอากาศ
 • กฎหมายการจัดการของเสีย

13:00 – 16:00

 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
 • กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กฎหมายพลังงาน
 • กฎหมายเกี่ยวกับเสียง
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
 • กฎหมายด้านความปลอดภัย
 • แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม  : ผู้บริหาร , คณะทำงาน ISO 14001/OHSAS 18001, EMR, OHSMR, จป. วิชาชีพ


ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

 

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้อย่างไร.