Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ( EMR)

เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้บริหารทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเทคนิค ในอันที่จะทำให้โครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร
9:00 – 12:00

  • ความหมายและความรับผิดชอบ
  • การทบทวนข้อกำหนด ISO 14001:2004

13:00 – 16:00

  • workshop การระบุเอกสารในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • ขั้นตอนการดำเนินงานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • การปรับปรุงและและปัญหาในการดำเนินงานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

16:00 – 16:30

  • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : EMR, คณะทำงาน ISO 14001


ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท 

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้