Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

แนะนำข้อกำหนดISO9001:2015

ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญกับทุกๆอุตสาหกรรม หลายองค์กรมีการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี ค.ศ.2015 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับใหม่ จากปีค.ศ. 2008 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกๆองค์กรที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้

วัตถุประสงค์หลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญกับทุกๆอุตสาหกรรม หลายองค์กรมีการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี ค.ศ.2015 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับใหม่ จากปีค.ศ. 2008 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกๆองค์กรที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ ที่จะเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ISO9001:2015 การอบรมหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบข้อกำหนดต่างๆที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด โดย
1. มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO9001:2015
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้พร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO9001:2015


เนื้อหาหลักสูตร
9:00 – 10:30  Introduction ISO9001:2015
10:30 – 10:45  Coffee break
10:45 – 12:00  Requirement of ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้
12:00 – 13:00  Lunch
13:00 – 15:00  Requirement of ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้ (ต่อ)
 Workshop
14:45 – 15:00  Coffee break
15:00 – 16:30  สอบประเมินผล และการถามตอบ

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท 

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรค
  • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านแนะนำข้อกำหนดISO9001:2015 ได้อย่างไร.