Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

การตีความข้อกำหนด ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

ในการประยุกต์ ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 อย่างมีประสิทธิผล และเหมาะสมต่อความ ต้องการขององค์กรพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถทำการปรับปรุงระบบได้ อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหวัง และจุดประสงค์ตามความต้องการ

เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าเรียนจะสามารถ:

 1. เข้าใจถึงความเป็น มาและความจำเป็นในการจัด ทำระบบการจัดการ ด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 2. ข้าใจความหมาย และความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบ การจัดการด้าน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 3. เข้าใจถึงแนวทางในการจัด ทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2008
 4. รับทราบถึงมุมมอง ของผู้ตรวจประเมินใน แต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อม ในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองเนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

9:00 – 12:00

 • ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการด้านคุณภาพ
 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (ส่วนที่ 1- 4)

13:00 – 16:00

 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (ส่วนที่ 5-6)

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

วันที่ 2
9:00 – 12:00

 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (ส่วนที่ 7)

13:00 – 16:00 

 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008(ส่วนที่ 8)

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , คณะทำงาน ISO 9001, QMR, และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

 

ค่าใช้จ่าย : ราคา 4,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 5,000 บาท (บุคคลทั่วไป)

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว - ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการตีความข้อกำหนด ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้อย่างไร.