Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ผู้ตรวจติดตามภายในคือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย ตามมาตรฐาน ISO9001ฉบับใหม่ในปี 2015 นี้

วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:
1. เข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
2. เข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน
3. เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายในเข้าใจถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
4. เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและการ    รวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
5. สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน
6. เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
Day 1

09:00 - 12:00            

ทบทวนข้อกำหนด ISO9001:2015 และบอกถึงแนวทางการaudit ตามระบบISO9001
หลักการและประเภทของการตรวจติดตาม และ ขั้นตอนการตรวจติดตาม

12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 16:00

Step 1 : การวางแผนการตรวจติดตาม
Step 2: การเตรียมการในการตรวจติดตาม
การทำรายการการตรวจติดตาม (Checklist)
Work Shop 1 : Audit Planning and Audit Checklist

16:00 - 16:30 ถาม-ตอบ
   


Day 2

 

09:00 - 12:00              Step 4: การรายงานผลการตรวจและขั้นตอนหลังการตรวจ
Work Shop 2: การระบุ NC
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Step 5: การติดตามการแก้ไข CAR
Work Shop 3: การติดตามการแก้ไข CAR
15:00 - 16:00 Examination ประเมินผลการอบรม


รูปแบบการอบรม        :       การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การถาม-ตอบ
ผู้ควรเข้ารับการอบรม :       ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือทีมผู้ตรวจประเมินภายใน คณะทำงานด้านคุณภาพหรือบุคคลที่สนใจ

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 6,000 บาท 

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างไร.