Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบการจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงวิธีการในการจัดทำเอกสาร ในรูปแบบของการเขียนพรรณนา และรูปแบบของการเขียน Flow Chart
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะใน การเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
 5. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงแนวทาง ในการควบคุมเอกสารและ บันทึกโดย ระบบ Hard Copy และ ระบบ Electronic Media

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • โครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 • การจัดทำเอกสาร
 • การเขียนเชิงพรรณ
 • การเขียน flow chart
 • กิจกรรมกลุ่มที่ 1 : การเขียนเอกสารเชิงพรรณนาและ flow chart

13:00 – 16:00

 • การควบคุมเอกสาร
 • บันทึกและการควบคุมบันทึก
 • การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมกลุ่มที่ 2 : การเขียนระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึก

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : QMR, EMR, ผู้ควบคุมเอกสาร, คณะทำงาน ISO9001, ISO14001 ฯลฯ


ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.


ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ได้อย่างไร.