Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001

ในการนำระบบบริหาร ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล ไม่ว่าระบบบริหารนั้น จะได้การรับรองกับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 หรือไม่ก็ตาม การมีดัชนีเกณฑ์ชี้วัดและ กระบวนการติดตามประเมินผล เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหาร จัดการให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำหนด ดัชนีวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมองภาพรวมการประเมินผล การปฏิบัติงานทั้งระบบขององค์กร ตลอดจนประโยชน์ของการประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด ออกแบบ และระบุดัชนีวัดสมรรถนะการปฏิบัติงาน KPI ที่สามารถวัดได้ พร้อมแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการสนับสนุนต่อ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ กำหนดวิธีการและเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมิน เป้าหมายการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง KPI และสามารถทบทวน ผลการปฏิบัติจาก KPI ที่ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00 

 • ข้อกำหนด ISO กับ KPI
 • SWOT analysis
 • การสร้าง แผนกลยุทธ์
 • การจัดทำ KPI

13:00 – 16:00

 • กิจกรรมกลุ่ม การทำ KPI
 • นำเสนอผลงาน
 • การสื่อสาร KPI

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน , และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ISO


ระยะเวลาในการอบรม :1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

 

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างไร.