Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

Environmental Management System Auditor Lead auditor training Course (IRCA No.17228)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น EMR , ผู้ที่รับผิดชอบการตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรอง ( 3 rd Party Auditor),การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ (2 nd Party Auditor) รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการทำระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสุตรได้ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รับความรู้และทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจ ประเมินระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ตามแนวทางของมาตรฐาน การตรวจ ISO 19011 เพื่อใช้แนวทางใน
การตรวจประเมินระบบ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำระบบ ให้สอดคล้องกับแนวทาง ของการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองซึ่ง

เมื่อจบการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมสามารถที่จะเข้าใจถึง:

 • จุดประสงค์ของระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอธิบายหลักการ กระบวนการ และเทคนิคที่ใช้กับการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ รวมถึงความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้สำหรับ ผู้ตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม
 • จุดประสงค์ , เนื้อหาสาระ และ ความสัมพันธ์ ของ ISO 14001:2004 กับอนุกรมมาตรฐาน และความเกี่ยวของกับกฎหมาย
 • บทบาทของผู้ตรวจประเมินชีที่จะวางแผน ดำเนินการตรวจ รายงาน และติดตามการตรวจประเมินตามแนวทาง ISO 19011

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK )
และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างละเอียดเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และการตรวจประเมินระบบบริหารสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้ 

 • การตีความข้อกำหนด ISO 14001: 2004
 • การฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมิน
 • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
 • การรายงานความไม่สอดคล้องและข้อสังเกต
 • การเข้าถึงกระบวนการในการตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การวางแผนในการตรวจประเมิน
 • การเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • กระบวนการให้การรับรอง
 • การดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การป้องกันมลภาวะ
 • แบบทดสอบของ IRCA

สอนไทย สอบไทย รับรองโดย IRCA ได้ใบรับรองภายใน 30 วัน สอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการทดสอบในวันสุดท้าย ของการเข้าอบรม การทดสอบนี้จะครอบคลุมหัวข้อในการอบรม โดยมีระยะเวลา 2 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่ 70%

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาในการอบรม : 5 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 25,000 บาท 

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านEnvironmental Management System Auditor Lead auditor training Course (IRCA No.17228) ได้อย่างไร.