Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

เทคนิคการจัดทำเอกสาร ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้

หลักสูตรนี้เน้นให้มีการฝึกปฎิบัติเขียนเอกสารในระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ 6 เรื่องบังคับ และแบบฟอร์ม) โดยละเอียด

เน้นการทดลองเขียนจริงฝึกการระบุหัวข้อและการกำหนดมาตรฐานในแต่ละโปรแกรมพื้นฐาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แนวทาง ต้วอย่างของเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001:2008 เพื่อเป็นตัวอย่าง

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1
9:00 – 12:00

 • แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 • การตีความข้อกำหนด
 • ความรู้พื้นฐานของระบบเอกสารในระบบการจัดการ

13:00 – 16:00

 • คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
 • หลักการ
 • การเขียนคู่มือคุณภาพ / ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ
 • Work Shop 1 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

วันที่ 2
9:00 – 12:00

 • นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure)
 • หลักการ
 • การเขียนนโยบายคุณภาพ / ตัวอย่างนโยบายคุณภาพ
 • Work Shop 2 : การจัดทำนโนบายคุณภาพ

13:00 – 16:00

 • เอกสารในระบบการจัดการ
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction
 • แบบฟอร์มใบระบบการจัดการ (Form)
 • การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ
 • ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ

ระยะเวลา : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.
ค่าใช้จ่าย : ราคา 6,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านเทคนิคการจัดทำเอกสาร ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างไร.