Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

กลยุทธ์ในการจัดการในองค์กร เริ่มมีการใช้ Outsource กันมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ภายใต้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้กำหนดให้มีการกำหนดเกณฑ์ วิธีการในการควบคุมการจัดจ้างภายนอก

หลักสูตรนี้จะให้ หลักการแนวทาง ในการจัดทำระบบ การบริหารคุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Outsource ไม่ว่าการจัดทำเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมกระบวนการ และการปรับปรุง

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00 น.

 • ทำไมต้อง Outsource
 • อะไรคือ Outsource ในนิยามของมาตรฐาน ISO9001
 • ข้อกำหนด ISO 9001 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดจ้างภายนอก ( Outsource)
 • การจัดทำนโยบายการจัดจ้างภายนอก (outsource) และ การจัดซื้อ
 • รูปแบบ ตัวอย่าง การบริหารหน่วยงานภายนอก
 • เทคนิคในการพิจารณาว่าจะทำเองหรือสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • เทคนิคการคัดเลือกผู้รับจ้างภายนอก

13:00 – 16:00 น. 

 • การกำหนดเกณฑ์พิจารณาในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก การกำหนดผู้รับผิดชอบวิธีการดำเนินการเกณฑ์ในการพิจารณา
 • การทบทวนวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
 • การปรับปรุงวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ้างหน่วยงาน

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR) คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ

ระยะเวลา : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท 

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านเกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้อย่างไร.