Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

Quality Management System Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Reg No. A 18086

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK ) และเป็นหลักสูตร ที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบ การบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน

เนื้อหาหลักสูตร

การอบรมหลักสูตรนี้นอกเหนือ จากข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 19011- การตรวจประเมินในระบบคุณภาพแล้ว การอบรมยังครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management: TQM)
 • คุณภาพและหลักของการประกันคุณภาพ
 • ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ
 • การวางแผนการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม Checklist และเทคนิคการตรวจประเมิน
 • การดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเปิด - ปิด และการรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • การรายงานสิ่งที่ตรวจพบ และการดำเนินการแก้ไขติดตาม

สอนไทย สอบไทย รับรองโดย IRCA ได้ใบรับรองภายใน 30 วัน สอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบในวันสุดท้ายของการเข้าอบรม การทดสอบนี้จะครอบคลุมหัวข้อในการอบรมโดยมีระยะเวลา 2 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่ 70%
ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพกับ IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK )

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (QMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทักษะการตรวจประเมินจากหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้จัดการงานรับรองระบบบริหารโดยตรง

ระยะเวลาในการอบรม :5 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ราคา 25,000 บาท 

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านQuality Management System Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Reg No. A 18086 ได้อย่างไร.