Intertek (www.intertek.com)
 

พบกับพนักงานอินเตอร์เทค

คุณศศิพร ทวีธรรม

ตำแหน่ง General Affairs Manager, Softlines, Toys & Hardlines

"อินเตอร์เทค เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอบผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น การได้ร่วมงานกับอินเตอร์เทค จึงนับเป็นประสบการณ์การทำงานที่มีค่าอย่างยิ่ง"

คุณรุ่งนภา สมบุญสุโข

ตำแหน่ง General Manager, Electrical

"ทำงานกับ Intertek มา 18 ปี ประทับใจมากที่บริษัทฯใหญ่ระดับนานาชาติที่ย่อมจะประกอบด้วยวัฒนธรรมการทำงานที่หลากหลายอันเนื่องมาจากความเป็นนานาชาติ แต่มีภาษาของความเป็นหนึ่งเดียว คือการเป็นทีมที่เหนียวแน่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่ทุกสาขาและทุกคนจะบรรลุเป้าหมายของตนเอง อันจะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จของบริษัท และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสำเร็จของบุคคลากรเอง"

คุณวีระ พึ่งบุญไพศาล

ตำแหน่ง Senior Operation Manager - Cargo

"ผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกคนที่ให้โอกาส ผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผมให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดี และผมเชื่อมั่นว่าบริษัทอินเตอร์เทคจะยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปพร้อมกับความสำเร็จของพนักงานทุกๆคน และผมภูมิใจที่เป็นพลังส่วนหนึ่งของบริษัท" 

คุณอติรัตน์ นาคสุริยะ

ตำแหน่ง Operations Coordinator - Cargo

"ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมีความสุข และสนุกกับการทำงาน เพราะเราไม่เคยได้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาก่อน แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะผมมีหัวหน้าสายงานรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่มีปัญหา ทำให้เรารู้สึกได้ว่า เราไม่ใช่คนใหม่หรือคนแปลกถิ่นที่มาอยู่ในสถานที่ๆ ใหม่อย่างบริษัท อินเตอร์เทค"