Intertek (www.intertek.com)
 

ค้นหาข่าวทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

01 มิ.ย. 2020อินเตอร์เทคฯ เปิดตัวโปรแกรม POSI-Check เพื่อรองรับองค์กรธุรกิจภาคบริการในการพัฒนาและรับรองระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสในการดำเนินงานและการให้บริการ

10 เม.ย. 2020สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกประกาศเรื่อง “กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ประกาศลงวันที่ 12 มีนาคม 2563” ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19

10 เม.ย. 2020สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกประกาศเรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ค้นหาข่าวทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ค้นหาเกิจกรรมทั้งหมด