Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

การให้คำแนะนำ

อินเตอร์เทค ให้มากกกว่า ไม่เพียงแค่ช่วยท่านให้ปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนด แต่เรายังช่วยให้ท่านได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจและ

สิ่งที่ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ละผู้จัดจำหน่ายคาดหวังจากผู้ส่งมอบของตนเองนั้นไม่เพียงแค่การผ่านกฎเกณฑ์ทางด้านการเงินและเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรฐานด้านจริยธรรมและสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง อินเตอร์เทคมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินและติดตามความสามารถและผลงานของผู้ผลิตในด้านคุณภาพ มาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและประเด็นต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบกับท่านโดยตรงในฐานะผู้ซื้อ

เครือข่ายทั่วโลกของเราเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ครอบคลุมด้านวิศวกรรม วิทยาศาตร์ กฏระเบียบ ผลิตภัณฑ์ และ ความชำนาญด้านการบริหารโครงการ ที่จะประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องสอดคล้อง จัดการปัญหาของลูกค้าในมิติต่างๆ ด้านสินค้า การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการ รวมถึงระบุความเสี่ยงของธุรกิจอีกด้วย เราจะประเมินบริษัทและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ของท่านในเรื่องผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจะช่วยชี้แนะและกำหนดจุดต่างๆ ที่ควรปรับปรุงภายในองค์กรของท่าน
เริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิต การส่งมอบ และการจัดจำหน่าย อินเตอร์เทคให้ความมั่นใจว่าท่านปฏิบัติสอดคล้องตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆด้านความปลอดภัย เราช่วยให้ท่านบริหารจัดการธุรกิจด้วยเวลาอันรวดเร็วทันต่อตลาด

บริการของเรา

 • บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และการวิเคราะห์
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • บริการให้คำปรึกษาและทดสอบการกัดกร่อน
 • บริการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมพลังงาน
 • การแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • การให้คำปรึกษากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
 • ให้คำปรึกษา ประเมิน และเทียบเคียงสำหรับห้องปฏบัติการทดสอบ
 • บริการพยานผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • บริการให้คำปรึกษาด้านสินแร่
 • บริการให้คำปรึกษาสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • บริการให้คำปรึกษาการกลั่นปิโตรเลียม
 • การให้คำปรึกษาด้านยาเวชภัณฑ์
 • บริการให้คำปรึกษากฏระเบียบเกี่ยวกับโพลิเมอร์
 • ให้คำปรึกษาและทดสอบการกระจายของฝุ่น กระบวนการด้านความปลอดภัย
 • การบริหารและประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ REACH
 • การให้คำปรึกษากฏระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • การให้คำปรึกษาและจัดหาข้อมูลด้านกฏระเบียบ
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารต้องห้าม
 • การบริการระบบสารสนเทศของซัพพลายเออร์
 • การรักษาความปลอดภัยของซัพพลายเออร์
 • การให้คำปรึกษาด้านพิษวิทยาสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และยาเวชภัณฑ์

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการให้คำแนะนำ ได้อย่างไร.